Позив за достављање понуда за пружање угоститељске услуге организације свечаног ручка поводом прославе крсне славе Града Источно Сарајево

1. септембар 2016.

 

Број: 02-014-255.1/16

Датум: 31.08.2016. године

 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за пружање угоститељске услуге организације свечаног

ручка поводом прославе крсне славе Града Источно Сарајево

 

 

Поштовани,

 

Позивамо Вас да нам доставите понуду за набавку угоститељске услуге организације прославе крсне славе Града Источно Сарајево.

Процедура јавне набавке биће извршена у складу са Правилником о поступку додијеле уговора из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине „Службени гласник БиХ“ број 104/14).

Све информације у вези са овим поступком можете добити од контакт особе: Слађана Цвијовић, тел.: 057/342-596 лок. 139, e-mail: javnenabavke@gradistočnosarajevo.net

 

 1. Предмет набавке

 

 • Предмет набавке је угоститељска услуга организације свечаног ручка поводом прославе крсне славе Града Источно Сарајево, св. Петра митрополита Дабробосанског, на дан 17. септембар 2016. године.

 

Понуђач у оквиру цијене услуге треба да урачуна комплетан мени, тј. ручак за 220 особа са хладним и топлим предјелом и разном врстом пића, са услугом конобара и адекватним инвентаром, као и да припреми комплетан објекат и исти стави на располагање гостима по обичају прослављања крсне славе.

Мени треба да садржи: хладно предјело, чорбу, главно јело, пециво, салату, дезерт, кафу и

више пића.

 

Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама. Изузетно, ако се цијене наводе у другој валути наведени износ ће се прерачунати у КМ по курсу који утврђује Централна банка БиХ на дан отварања понуда и задржати по истом курсу све до истека важења понуде.

 

 • Редни број набавке у Плану јавних набавки за 2016. годину (Услуге из Анекса II дио Б):

Услуге /ред. бр. 10

 • Главни ЦПВ код: (55300000-3) – Услуге ресторана и услуге послуживања храном

1.4 Мјесто пружања услуге: Источно Ново Сарајево, град Источно Сарајево.

1.5 Критеријум за додијелу уговора је: Најнижа цијена.

1.6 Уговор се закључује ради извршења једнократне услуге.

1.7 Понуда мора да важи најмање 30 дана.

1.8 Web страница на којој ће бити објављен позив је: www.gradistocnosarajevo.net.

 

 1. Услови за учешће

 

 • Да би учествовао у процедури јавне набавке, понуђач мора испуњавати сљедеће услове:
 • да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке

 

 • У сврху доказивања испуњења горе постављених услова понуђач мора доставити сљедеће:
 • копију извода из судског регистра.

 

 • Понуда се доставља у оргиналу. Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа Град Источно Сарајево, ул. Стефана Немање бр. 14, 71 123 Источно Ново Сарајево

На коверти мора бити назначено:

 • Назив и адреса уговорног органа,
 • Назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,
 • Назив предмета,
 • Назив „Не отварај“.

 

 1. Рок за достављање понуде

 

Рок за достављање понуда је 09.09.2016. године до 10:30 часова, на адресу: Град Источно Сарајево, ул. Стефана Немање 14, 71 123 Источно Ново Сарајево. Преговарање о условима извршења услиуге ће се вршити исти дан, 09.09.2016. године у 12:00 часова.

 

 1. Обавјештење о додијели

 

Понуђачи ће бити обајвјештени о одуци уговорног органа о резултату поступка набавке у року од 7  (седам) дана од дана доношења одлуке, факсом или поштом. Уз обајвештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о додијели уговора или о поништењу поступка, као и записник о оцијени понуда.

 

 1. Информације о заштити права добављача

 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.

 

                                                                                                                                  У име уговорног органа

 

_______________________________

Ненад Самарџија, дипл.економиста