НАЦРТ С Т А Т У Т А ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

15. мај 2017.

                                                                                     НАЦРТ

 

На основу члана 39. и чл. 82. и 83. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16), Скупштина Града Источно Сарајево на сједници одржаној ___________ године донијела је

 

                                                                              С Т А Т У Т

                                                         ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

 

            I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Овим cтатутом уређују се послови Града Источно Сарајево  као јединице локалне самоуправе, организација и рад њених органа, акaта и финансирање, јавност рада, учешће грађана у локалној самоуправи, сарадња са другим јединицама локалне самоуправе, поступак за доношење и измјену статута и друга питања од локалног интереса.

 

Члан 2.

 

(1) Град Источно Сарајево  је територијална јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Град), у којој грађани задовољавају своје потребе и учествују у остваривању заједничких и општих интереса, непосредно и посредством демократски изабраних представника.

(2) Органи Града у границама закона регулишу и управљају јавним пословима који се налазе у њиховој надлежности, а у интересу локалног становништва.

 

Члан 3.

 

Подручје Града обухвата шест општина: Општина Соколац, Општина Пале, Општина Источни Стари Град, Општина Источна Илиџа, Општина Источно Ново Сарајево,Општина Трново.

 

Члан 4.

 

Сједиште Града је у Источном Новом Сарајеву, улица Стефана Немање  број 14.

 

Члан 5.

 

 • Град има својство правног лица.

(2) Град представља и заступа Градоначелник.

 

 

 

 

Члан 6.

 

(1) Град има симбол-грб и заставу који симболишу историјске, културне и природне  вриједности Источног Сарајева.

(2) Грб Града се користи у три нивоа, као основни, средњи и велики грб.

(3) Заставу Града представља црвено поље унакрсно плаво и сребрено раздијељено крстом на четири једнака кантона.

(4) Облик, садржај и употреба симбола уређују се посебном одлуком, у складу са законом.

(5) Градоначелник у свечаним и протоколарним приликама носи посебно обиљежје, односно знамење Града (инсигнија) чији изглед и садржај прописује Скупштина Града, у складу са законом и другим прописима.

 

Члан 7.

 

(1) Симболи Града истичу се на објектима и у службеним просторијама Града, предузећа, установа и других организација чији је оснивач Град.

(2) Симболи Града истичу се уз симболе Босне и Херцеговине и Републике Српске, у складу са законом.

 

Члан 8.

 

(1) Органи Града имају печате које користе у вршењу послова из свог дјелокруга.

(2) Печатом се потврђује аутентичност јавне исправе и другог акта којим органи Града одлучују или службено кореспондирају и комуницирају са другим органима, правним лицима и грађанима.

(3) Садржина текста, облик печата, број печата, њихова употреба, чување и уништавање уређују се актима органа Града, у складу са законом.

 

Члан 9.

 

(1) Град има празник.

(2) Празник Града је 17.септембар, Свети Петар Зимоњић Сарајевски.

 

Члан 10.

 

(1) Град установљава и додјељује награде и признања.

(2) Врсте награда и признања, критеријуми и поступак за додјељивање утврђују се посебном одлуком Скупштине Града.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 11.

 

(1) У Граду грађани остварују људска права и слободе, која су им гарантована међународним актима, Уставом и законом, без дискриминације по било којој основи.

(2) Град обезбјеђује остваривање, заштиту и унапређивање људских права и слобода грађана и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина у складу са законом, овим статутом и другим актима органа Града.

(3) Свако има право приступа свим јавним институцијама и објектима у Граду, право да се слободно креће и одређује своје мјесто пребивалишта и боравка, право пословања или рада на цијелој територији Града, право да продаје и купује покретну и непокретну имовину, у складу са законом.

(4) Сви грађани могу равноправно учествовати у вршењу јавних послова, у складу са законом.

(5) Град подстиче активности и пружа помоћ удружењима грађана чија је дјелатност од интереса за Град.

(6) Град у оквиру својих надлежности обезбјеђује, подстиче и унапређује равноправност полова и остваривање једнаких могућности.

(7) Сви грађани и правна лица која обављају пословну дјелатност или остварују добит на подручју Града обавезни су да учествују у финансирању функција и овлаштења Града посредством пореза, такси, доприноса и других прихода, у складу са законом.

 

Члан 12.

 

(1) Службени језици су: језик српског народа, језик бошњачког народа и језик хрватског народа.

(2) Службена писма су ћирилица и латиница.

(3) Органи Града, када рјешавају по захтјевима странака, воде поступак, састављају записе и издају службена акта на службеном језику и писму које користи овлашћено службено лице органа Града, с тим да ће се странци, на њен захтјев, издати службени акт  на језику и писму којим се странка служи у поступку.

(4) Странке могу писмена да упућују органима Града на било којем од службених језика.

 

Члан 13.

 

(1) Град обезбјеђује пропорционалну заступљеност конститутивних народа и група Осталих у органима Града на основу резултата посљедњег пописа становништва.

(2) Примјена принципа пропорционалне заступљености конститутивних народа и група осталих из става 1. овог члана обезбиједиће се одлукама и другим актима органа Града, у складу са законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

II   ПОСЛОВИ ГРАДА

 

Члан 14.

 

(1) Послови Града обухватају послове из самосталне надлежности и послове пренесене посебним законом.

(2) Послови из самосталне надлежности Града обухватају послове из области организовања рада и  управљања Градом као и послове на плану пружања услуга.

(3) Град има право да се бави свим питањима од локалног интереса која нису искључена из његове надлежности, нити додијељена неком другом нивоу власти.

(4) Град остварује своје надлежности у складу са Уставом, законом и овим статутом.

 

 1. Самостални послови Града

 

Члан 15.

 

Град у области организовања рада и управљања Градом има сљедеће надлежности:

1) усвајање стратегије, односно програма развоја Града,

2) усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног уређења за подручје Града,

3) доношење буџета и финансијских извјештаја буџета,

4) оснива предузећа, установе и друге организације за обављање послова од интереса за Град и управља истим у складу са законом,628

5) уређује, односно нормативно регулише област заштите животне средине која је од интереса за Град и води поступак издавања еколошких дозвола,

6) послове инспекцијског надзора, у складу са законом,

7) успоставља одговарајуће механизме координације којима се осигурава да општине у саставу Града остварују своје функције на кохерентан и ефикасан начин,

8) управљање и располагање имовином Града,

9) оснивање  и уређење градске управе,

10) вршење имовинско-правних послова, у складу са законом,

11) наплату, контролу наплате и принудну наплату прихода Града, у складу са законом,

12) послове правног заступања Града, у складу са законом,

13) обезбјеђивање извршавања закона и других прописа чије је извршење повјерено Граду,

14) доношење програма мјера за постизање равноправности полова,

15) обавља друге послове из области нормативне дјелатности и управљања Градом у складу са законом и другим прописима.

 

Члан 16.

 

Град у области пружања услуга има сљедеће надлежности:

 

1) координација са градским општинама на пословима управљања отпадом,

2) координира рад са градским општинама око послова енергетске ефикасности,

3) уређује и обезбјеђује управљање противпожарном заштитом,

4)утврђује и обезбјеђује градски превоз,

5) води поступак лиценцирање за превознике и превозна средства у складу са Законом,

6) оснивање привредних друштава, установа и других организација ради пружања услуга из надлежности Града, уређење њихове организације и управљање.

 

Члан 17.

 

Град у области средњег образовања и здравствене заштите:

1) у области средњег образовања врши послове у складу са законом,

2) обезбјеђује средства за подмирење материјалних трошкова средњег образовања на подручју Града,

3) обезбјеђује саредства и прописује услове за стипендирање студената ,

4) у области здравствене заштите помаже у побољшању услова за пружање услуга у складу са материјалним могућностима.

 

Члан 18.

 

Град у области туризма и трговине обавља сљедеће послове:

1) обезбјеђује услове за развој трговине и унапређење туристичких ресурса и туристичких понуда Града,

 • подстиче туристичко-информативно-пропагандне дјелатности,
 • утврђује висину боравишне таксе,
 • врши категоризацију угоститељских објеката у складу са законом,
 • обавља и друге послове од значаја за развој туризма.

 

Члан 19.

 

У области културе, Град има сљедеће надлежности:

 

 • Град подстиче развој у областима културе, физичке културе и спорта,
 • организује манифестације и обиљежавање јубилеја у области културе од значаја за Град и развој културно-умјетничког стваралаштва у Граду,
 • доноси омладинску политику и годишњи акциони план спровођења омладинске политике за подручје Града,
 • планира и обезбјеђује услове за рад омладинских савјета и учествује у финансирању програма и пројеката који доприносе спровођењу омладинске политике на нивоу Града.

 

 

 

 

 

Члан 20.

 

Град у области заштите и спасавања грађана и материјалних добара од елементарних непогода и других несрећа обавља сљедеће послове:

1) усваја процјену могуће угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,

2) одређује превентивне мјере за случај непосредне опасности од елементарних непогода и других несрећа,

3) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и обезбјеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања у Републици Српској,

4) доноси одлуке , планове и  друга општа акта цивилне заштите у складу са законом,

5)оснива специјализоване јединице цивилне заштите за посебне намјене у складу са подзаконским актима (заштита од пожара, прва медицинска помоћ, заштита биља и биљних производа и спасавање из рушевина),

6)остварује пуну сарадњу са општинама у саставу Града и врши координацију послова из области цивилне заштите,

7) обавља и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом.

 

Члан 21.

 

Град обезбјеђује информисање и јавно обавјештавање о питањима од значаја за живот и рад грађана.

 1. Пренесени послови Града

 

Члан 22.

 

(1) Град обавља послове републичке управе који  су законом пренесени у његову надлежност.

(2) Преношење послова републичке управе на Град прати додјела финансијских средстава и обезбјеђење других потребних услова за њихово ефикасно извршавање.

(3) Када се послови републичке управе преносе у надлежност Града, прије доношења закона којим се ти послови преносе у надлежност Града, органи Града износе ставове и дају мишљење о могућностима и условима вршења пренесених послова (постојање организационих, кадровских, техничких, финансијских и материјалних услова).

 

            III ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ОРГАНА ГРАДА

 

Члан 23.

 

Органи Града су:

1) Скупштина Града и

2) Градоначелник.

 

 

Члан 24.

 

Функционери Града су:

 

1) Градоначелник,

2) замјеник градоначелника,

3) предсједник Скупштине Града и

4) потпредсједник Скупштине Града.

 

 1. Скупштина Града

 

Члан 25.

 

(1) Скупштина Града је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике Града.

(2) У оквиру свог дјелокруга, Скупштина Града:

1) доноси статут Града,

2) доноси одлуке и друга општа акта и даје њихово аутентично тумачење,

3) доноси буџет,

4) усваја финансијске извјештаје,

5) доноси планове и програме развоја Града, план локалног економског развоја, план инвестирања и план капиталних улагања,

6) доноси стратешке документе просторног уређења за подручје Града,

7) доноси одлуке о административним таксама у складу са законом,

8) доноси спроведбене документе просторног уређења за подручје Града,

9) доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција из области културе, образовања, спорта, здравства, цивилне заштите у области заштите и спасавања,  информација, занатства, туризма, привреде и заштите животне средине,

10) доноси одлуке о комуналним таксама,накнадама и другим јавним приходима, у складу са законом,

11) доноси одлуке и друга општа акта о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и заштите од пожара и  врши друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом,

12) доноси одлуке о прибављању, управљању и располагању имовином Града,

13) доноси одлуку о проглашењу празника Града,

14) доноси одлуку о употреби симбола Града,

15) доноси одлуку о чланству Града у Савезу општина и градова и о удруживању у друге савезе и организације,

16) одлучује о успостављању сарадње са другим општинама и градовима, у складу са законом,

17) бира и разрјешава предсједника Скупштине Града, потпредсједника Скупштине Града, Градоначелника, замјеника Градоначелника и чланове сталних и повремених радних тијела Скупштине Града, именује и разрјешава секретара Скупштине Града и врши избор, именовања и разрјешења на другим позицијама у складу са законом,

18) доноси одлуку о проглашењу почасних грађана и уређује права и обавезе из те одлуке,

19) доноси одлуку о наградама и признањима,

20) бира, именује и резрјешава начелнике одјељења градске управе на приједлог градоначелника,

21) оснива стручну службу за потребе Скупштине Града и њених радних тијела,

22) оснива Одбор за жалбе и разматра извјештај о раду Одбора,

23) покреће иницијативу за територијалну промјену и промјену назива Града,

24) доноси одлуку о задужењу Града,

25) усваја Пословник о раду Скупштине Града,

26) усваја етички кодекс Скупштине Града,

27) разматра годишњи извјештај о раду Градоначелника и заузима свој став,

28) разматра информације о стању јавног реда и мира, безбједности грађана и имовине на подручју Града,

29) одлучује о покретању иницијативе за опозив Градоначелника, у складу са законом којим се уређује избор Градоначелника,

30) именује и разрјешава директора и управни одбор установе чији је Град оснивач или суоснивач,

31) оснива привредна друштва, установе и предузећа за обављање дјелатности од интереса за Град, којима управља у складу са законом,

32) расписује јавни зајам и самодопринос,

33) расписује референдум, у складу са законом,

34) даје мишљење о методологији за утврђивање накнаде за вршење повјерених послова,

35) разматра извјештаје о раду и програме рада привредних друштава, организација и установа чији је оснивач Град,

36) разматра и одлучује о грађанским иницијативама, у складу са законом и

37) врши и друге послове утврђене законом и овим статутом.

 

Члан 26.

 

(1) Скупштина Града има 31 одборника.

(2)Мандат за Скупштину Града додјељује се листама кандидата по ситему пропорционалне заступљености политичких странака, коалиција, листи независних кандидата, или група чланова у складу са Изборним законом БиХ и Изборним законом Републике Српске.

 

 • Одборници Скупштине Града бирају се на период од четири године, у складу са изборним прописима.

(4)Одборник у Скупштини Града остварује права и дужности одборника и одлучује у Скупштини од дана прихватања мандата одборника у складу са изборним прописима.

 

Члан 27.

 

(1)Функција одборника Скупштине Града неспојива је са функцијом Градоначелника и замјеника Градоначелника.

(2) Лице запослено у Градској управи или републичком органу управе не може бити одборник у Скупштини Града.

 

 

 

Члан 28.

 

(1) Скупштина Града одлучује о питањима из своје надлежности већином гласова од укупног броја одборника, осим када је другачије прописано законом.

(2) Начин одлучивања Скупштина Града уређује се Пословником, у складу са законом и овим статутом.

 

Члан 29.

 

(1) Одборник у Скупштини Града своју дужност врши у складу са законом, овим статутом, Пословником и етичким кодексом Скупштине.

(2) Одборник Скупштине Града има право и дужност да учествује у раду Скупштине Града и њених радних тијела чији је члан, да предлаже расправу о одређеним питањима, подноси предлоге за доношење одлука и других аката из надлежности Скупштине Града, подноси амандмане на предлоге прописа, поставља одборничка питања, подноси иницијативе за рјешавање одређених питања из надлежности органа Града, савјесно и одговорно извршава повјерене задатке као и друга права и дужности у складу са законом, овим статутом, Пословником и етичким кодексом понашања.

(3) Одборник има право да буде редовно обавјештаван о свим питањима од утицаја на вршење одборничких дужности, да му се пружи стручна помоћ у припреми приједлога материјала и других аката из надлежности Скупштине Града те да му се обезбиједе подаци и друге информације неопходне за његов рад.

(4) Одборник за вршење одборничке дужности има право на одборнички додатак у висини до 50% просјечне нето плате исплаћене у Градској управи за претходну годину, не укључујући плате функционера,уколико одборник има право на одборнички додатак.

(5) Одлуком Скупштине Града утврђује се висина одборничког додатка, право на метеријалне трошкове које одборник има у вршењу одборничке дужности, као и случајеви у којима одборнику не припада право на одборничку накнаду.

 

 

Члан 30.

 

Скупштина Града има предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине које бира на период трајања мандата Скупштине Града.

 

Члан 31.

 

Предсједник и потпредсједник Скупштине Града бирају се на првој сједници, из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са Пословником Скупштине Града.

 

Члан 32.

 

(1) Предсједник Скупштине Града заступа и представља Скупштину Града, сазива сједнице и њима предсједава, те потписује акта Скупштине.

(2) Потпредсједник Скупштине Града обавља послове утврђене овим статутом, Пословником и актима Скупштине Града и замјењује предсједника Скупштине Града и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

 

Члан 33.

 

(1) Предсједник односно потпредсједник Скупштине Града може бити опозван или разријешен дужности прије истека мандата у случајевима утврђеним законом и овим статутом.

(2) Предсједник Скупштине Града може бити опозван и прије истека мандата, ако своја права и дужности не врши у складу са овим статутом, Пословником скупштине Града, због неморалног и недоличног понашања, због већих пропуста у раду или злоупотребе функције коју обавља и у другим случајевима утврђеним законом.

(3) Потпредсједник Скупштине Града  може бити опозван и прије истека мандата, ако своја права и дужности не врши у складу са овим статутом, Пословником скупштине Града у случају када обавља послове из дјелокруга рада предсједника Скупштине Града, због неморалног и недоличног понашања, због већих пропуста у раду или злоупотребе функције коју обавља и у другим случајевима утврђеним законом.

(4) Поступак опозива и разрјешења предсједника и потпредсједника Скупштине Града уређује се Пословником Скупштине Града.

(5) Поступак избора новог предсједника односно потпредсједника Скупштине Града мора се окончати у року од 60 дана од дана ступања на снагу одлуке о опозиву односно разрјешењу.

 

Члан 34.

 

(1) Прву сједницу новоизабране Скупштине сазива предсједник Скупштине Града из претходног сазива, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања извјештаја надлежног органа за спровођење избора.

(2) Ако је спријечен предсједник, односно потпредсједник Скупштине Града из претходног сазива, прву сједницу ће сазвати најстарији одборник из претходног сазива.

(3) Ако прву сједницу Скупштине не сазове овлашћено лице из става 1., односно става 2. овог члана, сједницу ће сазвати натполовична већина одборника новог сазива.

(4) Првој сједници Скупштине Града до избора предсједника предсједава најстарији одборник новог сазива, коме у раду помажу два најмлађа одборника новог сазива који су из реда политичких странака које имају највећи број одборника у Скупштини Града.

(5) До избора предсједника Скупштине Града предсједавајући прве сједнице има сва права и дужности предсједника Скупштине у погледу сазивања и предсједавања сједници.

Члан 35.

 

            (1) На првој сједници новоизабране Скупштине Града политички субјекти обавјештавају предсједавајућег о  броју одборника у Скупштини Града који чине скупштинску већину, достављањем овјерених потписа одборника који чине ту већину.

(2) Ако се у трајању мандата Скупштине Града промијени скупштинска већина, одборници који чине ту већину дужни су да предсједнику Скупштине Града доставе обавјештење са овјереним потписима одборника који чине ту већину.

(3) Овјера потписа из става 1. и 2. овог члана врши се у складу са законом којим се уређује овјера потписа, рукописа и преписа.

 

Члан 36.

(1) Сједницу Скупштине Града сазива предсједник Скупштине Града по потреби, у складу са програмом рада, а најмање једном у два мјесеца.

(2) Предсједник Скупштине Града сазива Скупштину по сопственој иницијативи или на захтјев Градоначелника или 1/3 одборника, у року од 15 дана од дана подношења захтјева.

(3) Ако сједницу Скупштине не сазове предсједник Скупштине Града у року из става 2. овог члана, односно потпредсједник Скупштине Града у случају када је предсједник Скупштине Града спријечен да је сазове или одбије да је сазове, Скупштину сазива подносилац захтјева у року од осам дана од истека рока из става 2. овог члана.

(4) У случају из става 3. овог члана сједници Скупштине предсједава одборник којег одреди Скупштина Града, ако је предсједник, односно потпредсједник Скупштине Града спријечен или одбије да предсједава сједници.

(5) Сједница Скупштине сазвана у складу са одредбама ст. 2. и 3. овог члана мора се одржати у року од 15 дана од дана сазивања.

(6) Сједница Скупштине Града сазвана супротно одредбама ст. 1. до 5. овог члана сматра се незаконитом, а акти донесени на тој сједници сматрају се ништавим.

(7) Сједнице Скупштине Града одржавају се у секуларном амбијенту.

 

Члан 37.

 

(1) У случају престанка мандата функционера Града, врши се примопредаја дужности између функционера.

(2) Примопредаја дужности, службених аката и службеног печата између функционера који предаје дужност и новоизабраног функционера који прима дужност врши се у службеним просторијама у којима функционер предаје, односно преузима дужност.

(3) Примопредаја дужности подразумијева подношење:

1) извјештаја о обављању послова из дјелокруга органа,

2) финансијског извјештаја и извјештаја о преузетим, а неизмиреним и неизвршеним обавезама,

3) извјештаја о предметима и пројектима у току и

4) предају затечених службених аката, печата и других списа и извјештаја од значаја за рад органа.

(4) Одредбе о примопредаји дужности сходно се примјењују и у случајевима примопредаје дужности, службених аката и службеног печата између именованих, односно постављених лица у јавним предузећима, јавним установама и другим организацијама чији је оснивач Град, као и између организација које престају да раде и новооснованих организација и служби Града.

(5) Одредбе о примопредаји дужности сходно се примјењују и у случајевима примопредаје дужности између именованих, односно постављених службеника на руководећим радним мјестима, у складу са законом.

 

 

 

 

 

Члан 38.

 

(1) Примопредаја дужности обавља се најкасније у року од осам дана од дана ступања на снагу рјешења о избору, именовању или постављењу.

(2) Примопредаја дужности након спроведених избора за органе Града обaвља се најкасније у року од осам дана од дана потврде мандата органа надлежног за спровођење избора за Градоначелника, а за остале функционере Града у року од 15 дана од дана конституисања Скупштине односно избора на сједници Скупштине Града.

(3) Скупштина се сматра конституисаном избором предсједника Скупштине.

 

Члан 39.

 

(1) Примопредаја дужности врши се у присуству Комисије за примопредају дужности (у даљем тексту: Комисија).

(2) Скупштина Града именује Комисију на период од четири године, са могућношћу поновног именовања.

(3) Комисија има три члана од којих је један члан предсједник Комисије и сви имају замјенике.

(4) Када се примопредаја дужности врши између градоначелника или између службеника на руководећим радним мјестима, Комисија се именује из реда запослених у Градској управи.

(5) Када се примопредаја дужности врши између предсједника Скупштине, Комисију чине одборници у Скупштини.

(6) Када се примопредаја дужности врши између именованих , односно постављених лица  у јавним предузећима, јавним установама и другим организацијама чији је оснивач Град, као и између организација која престају да раде и новооснованих организација и служби града, два члана Комисије су из реда одборника у Скупштини, а један члан је из реда запослених у јавном предузећу, јавној установи или другој организацији чији је оснивач Град.

(7) Секретар Скупштине, односно јавног предузећа, јавне установе или друге организације у којој се врши примопредаја дужности присуствује примопредаји и за потребе Комисије сачињава записник.

(8) Уколико Скупштина, односно јавно предузеће, јавна установа или друга организација нема секретара, записник сачињава предсједник Комисије.

 

Члан 40.

 

Записник о примопредаји дужности треба да садржи:

1) мјесто, датум и правни основ примопредаје дужности,

2) лично име и функцију лица које предаје дужност и лица које прима дужност,

3) лична имена лица која присуствују примопредаји дужности,

4) број и датум акта којим је формирана Комисија,

5) попис и опште податке о службеним актима који су предмет примопредаје дужности, по годинама, врсти, количини и стању тих аката,

6) број службених печата који су предмет примопредаје,

7) лична имена чланова Комисије који потписују записник,

8) напомене у вези са предметом примопредаје и

9) потписе чланова Комисије и потписе свих овлашћених присутних лица.

Члан 41.

 

(1) Скупштина Града може за извршење својих задатака оснивати сталне и повремене комисије, одборе и савјете, као радна тијела Скупштине Града.

(2) Број чланова, дјелокруг и начин рада сталних радних тијела Скупштине Града уређује се Пословником о раду Скупштине, а повремених радних тијела одлуком Скупштине  Града о оснивању тих тијела.

(3) Чланови радних тијела Скупштине Града  имају право на накнаде, у складу са одлуком Скупштине Града.

 

Члан 42.

 

(1) Скупштина Града именује секретара Скупштине Града на мандат који траје до краја мандата сазива Скупштине који га је именовао, након спроведеног јавног конкурса у складу са законом.

(2) За секретара Скупштине Града може бити именовано лице које испуњава опште и посебне услове за именовање утврђене законом.

(3) Секретар Скупштине Града може бити разријешен дужности у случајевима утврђеним законом.

(4) У случају престанка мандата секретара, Скупштина Града именује вршиоца дужности секретара, у складу са законом.

 

Члан 43.

 

(1) Секретар Скупштине Града обавља послове утврђене законом, овим статутом, пословником о раду Скупштине и другим актима Скупштине Града.

(2) Секретар Скупштине Града у сарадњи са предсједником Скупштине и Градоначелником припрема приједлог дневног реда и обезбјеђује услове за рад Скупштине Града.

(3) Секретар пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине Града, на захтјев предсједавајућег или клуба одборника даје стручно мишљење о одређеном правном питању које се појави у раду на сједници Скупштине Града и обавља друге послове утврђене Пословником Скупштине Града.

(4) Секретар Скупштине уређује „Службене новине Града“ и одговоран је за његов садржај.

 

Члан 44.

 

(1) За потребе рада Скупштине Града  и радних тијела Скупштине, одлуком Скупштине Града формира се Стручна служба Скуштине Града.

(2) Стручна служба Скупштине обавља стручне и административно-техничке послове за потребе сазивања и одржавања сједница Скупштине и радних тијела Скупштине.

(3) Изузетно, Скупштина може посебном одлуком пренијети послове Стручне службе Скупштине на Градску управу.

(4) Секретар Скупштине руководи Стручном службом Скупштине Града и одговара за рад Стручне службе.

(5) Секретар Скупштине за свој рад и рад Стручнe службе одговара предсједнику Скупштине.

Члан 45.

 

Пословником о раду Скупштине Града уређују се питања која се односе на начин и поступак сазивања прве сједнице Скупштине Града; права и дужности одборника; образовање клубова одборника; начин и поступак избора, опозива и разрјешења предсједника и потпредсједника Скупштине Града и њихова права и обавезе; начин и поступак избора, опозива и разрјешења замјеника градоначелника; начин именовања и разрјешења секретара Скупштине Града и његова права и дужности; начин рада и поступак сазивања сједнице Скупштине Града, утврђивање дневног реда сједнице, одлучивање и утврђивање резултата гласања; поступак предлагања и доношења општих аката, обавјештавање јавности о раду Скупштине Града, избор радних тијела Скупштине Града, њихов састав, надлежност и начин рада; поступак избора, именовања и разрјешења других лица у надлежности Скупштине Града; примопредаја дужности између функционера и других лица које бира и именује Скупштина; програм рада Скупштине; начин вођења записника на сједницама Скупштине и радних тијела Скупштине; обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Скупштине и радних тијела Скупштине  као и друга питања од значаја за организацију и рад Скупштине Града, у складу са законом и овим статутом.

 

            1.1. Одбор за жалбе

 

Члан 46.

 

(1) Одбор за жалбе, у складу са законом и другим прописима, одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у Градску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним законом.

(2)  Одбор за жалбе има предсједника и два члана и самостална је у свом раду.

(3) Предсједника и чланове Одбора за жалбе именује Скупштина Града након спроведеног јавног конкурса, на период од четири године, са могућношћу поновног избора.

(4) Висину накнаде за рад предсједника и чланова Одбора за жалбе као и друга питања у вези са оснивањем и радом Одбора за жалбе уређује Скупштина Града посебном одлуком, у складу са законом.

(5) Одбор за жалбе о свом раду подноси извјештај Скупштини Града најмање једном годишње.

 

 

 1. Градоначелник

 

Члан 47.

 

(1) Градоначелник је извршни орган власти Града.

(2) Градоначелник заступа и представља Град.

(3) Градоначелник руководи Градском управом и одговоран је за њен рад.

 

 

 

 

Члан 48.

 

(1) Градоначелник Града се бира на конститутивној сједници, а на период мандата Скупштине Града.

(2) Избор градоначелника се врши већином гласова укупног броја одборника Скупштине Града у сладу са Изборним законом Републике Српске и Изборним законом БиХ

(3) Сваки одборник Скупштине Града  може предложити кандидата за функцију градоначелника. Ако кандидат не добије већину гласова од укупног броја одборника, спроводи се други круг избора. Ако ни један кандидат ни након другог круга не добије већину гласова од укупног броја одборника, спроводи се трећи круг избора. У трећем кругу избора биће изабран кандидат који добије највећи број гласова. Ако је резултат исти најмлађи од кандидата са истим резултатом биће изабран за градоначелника.

(4) У случају да градоначелник поднесе оставку, умре, буде смијењен и у случају трајне спријечености, а преостало му је више од једне године мандата, Скупштина Града бира новог градоначелника у складу са ст. 1, 2. и 3. овог члана.

 

Члан 49.

(1) Уколико градоначелник своју функцију не врши у складу са законом или не спроводи одлуке Скупштине Града најмање 1/3 одборника може покренути поступак његовог опозива.

(2) Сматра се да је градоначелник опозван уколико за опозив гласа натполовична већина од укупног броја одборника.

Члан 50.

 

(1) Градоначелник има замјеника који му помаже у вршењу  дужности.

(2) Замјеник Градоначелника извршава дужности које му повјери Градоначелник, замјењује Градоначелника и дјелује у његово име када је он одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.

(3) Мандат замјеника Градоначелника траје до краја мандата Скупштине која га је изабрала.

 

 

 

 

Члан 51.

 

(1) Замјеника Градоначелника бира и разрјешава Скупштина Града, тајним гласањем на приједлог Градоначелника, већином гласова од укупног броја одборника, у складу са законом,  овим статутом и Пословником о раду Скупштине Града.

(2) У случају престанка мандата Градоначелника прије истека времена на које је изабран у складу са изборним прописима, замјеник Градоначелника обавља дужност Градоначелника до избора новог Градоначелника и има све надлежности извршног органа власти Града.

(3) Уколико замјеник Градоначелника, у случају из става 2. овог члана из било којих разлога буде спријечен да обавља дужност Градоначелника или Град нема замјеника Градоначелника, Скупштина Града бира вршиоца дужности замјеника  Градоначелника који има све надлежности извршног органа власти Града, у складу са законом, овим статутом и Пословником о раду Скупштине Града.

(4) У случају из става 3. овог члана Скупштина Града тајним гласањем бира вршиоца дужности замјеника Градоначелника до избора Градоначелника, на приједлог 1/3 одборника.

 

Члан 52.

 

(1) Ако мандат Градоначелнику престане прије истека времена на које је изабран, 1/3 одборника може да предложи Скупштини разрјешење замјеника Градоначелника.

(2) У случају из става 1. овог члана, о разрјешењу замјеника Градоначелника одлучује Скупштина Града тајним гласањем.

(3) О разрјешењу замјеника Градоначелника у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом, Скупштина Града одлучује јавним гласањем.

 

Члан 53.

 

(1) Замјеник Градоначелника може бити опозван прије истека мандата ако правоснажном пресудом буде осуђен за кривично дјело, због неморалног и недоличног понашања, због већих пропуста у раду или злоупотребе функције коју обавља, уколико не извршава дужности које му је повјерио Градоначелник и у другим случајевима утврђеним законом.

(2) Приједлог за опозив замјеника Градоначелника Скупштини Града подноси Градоначелник у писаној форми, са образложењем.

(3) О опозиву замјеника Градоначелника одлучује Скупштина Града, по поступку предвиђеном за његов избор, у складу са овим статутом и Пословником о раду Скупштине Града.

(4) О престанку функције замјеника Градоначелника, осим у случају из става 3. овог члана, одлучује Скупштина Града, на начин уређен Пословником о раду Скупштине Града.

(5) Поступак избора новог замјеника Градоначелника мора се окончати у року од 60 дана од дана ступања на снагу одлуке о опозиву односно разрјешењу замјеника Градоначелника.

 

 

 

Члан 54.

 

(1) Градоначелник је надлежан да:

1) предлаже статут Града,

2) предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини Града,

3) израђује и подноси Скупштини Града на усвајање нацрт и приједлог  буџета, финансијски извјештај, стратешки развојни план, инвестициони програм, просторни  план и остале планске  документе  у складу са законом,

4) обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Града, његових  права и обавеза,

5) спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине,

6) извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Граду,

7) доноси одлуку о оснивању Градске управе,

8) доноси правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,

9) предлаже именовање  и разрјешење начелника одјељења или службе,

10) предлаже и доноси опште и појединачне акте о организацији и функционисању цивилне заштите у области заштите и спасавања и врши и друге послове из области заштите и спасавања у складу са законом и овим статутом,

11) доноси годишњи план запошљавања у градској управо,

12) реализује сарадњу Града са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине и њених радних тијела,

13) даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Град,

14) доноси годишњи план рада Градоначелника и Градске управе,

15) подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду Градске управе,

16) покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења општи или појединачни акт Скупштине, ако сматра да је супротан Уставу и закону,

17) закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине,

18) рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,

19) одлучује о употреби и располагању имовином Града, у складу са законом и одлукама Скупштине,

20) доноси одлуке о располагању новчаним средствима у складу са актима Скупштине,

21) одобрава употребу назива Града и насељених мјеста у пословном имену привредних друштава, установа и других организација,

22) одлучује о сукобу надлежности између организационих јединица Градске управе и Градске управе и организација које врше послове од интереса за Град,

23) одлучује о изузећу службеног лица Градске управе и

24) обавља друге послове утврђене законом и овим статутом.

(2) Градоначелник је одговоран за законитост аката које предлаже Скупштини Града.

 

 

 

            2.1. Градска управа

 

Члан 55.

 

Градоначелник одлуком о оснивању Градске управе и правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе утврђује структуру и унутрашњу организацију Градске управе, у законом утврђеним општим границама.

 

 

 

 

Члан 56.

 

Послови Градске управе су:

1) извршавање и спровођење прописа Скупштине Града и Градоначелника,

2) припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина Града и Градоначелник,

3) извршавање и спровођење закона и других прописа и обезбјеђење вршења послова чије је извршење повјерено Граду и

4) вршење стручних и других послова које Градској управи повјери Скупштина Града и Градоначелник.

 

Члан 57.

 

(1) Градска управа се организује и дјелује као сервис грађана чији се рад заснива  на принципима економичности, ефикасности, дјелотворности и јавности рада органа Града у извршавању њихових надлежности.

(2) Приликом доношења правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе полази се од њеног дјелокруга рада утврђеног законом, другим прописима и сљедећих начела:

1) обједињавања истих или сличних, односно међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе јединице,

2) законитог и благовременог одлучивања о правима и обавезама и на закону заснованим правним интересима физичких и правних лица,

3) стручног и рационалног обављања послова и остваривања одговорности запослених, постављених и именованих лица  и

4) ефикасног руковођења организационим јединицама и сталног надзора над обављањем послова.

 

Члан 58.

 

(1) У Градској управи се организују одјељења и службе као основне организационе јединице.

(2) У зависности од обима и врсте послова у одјељењима и службама могу се организовати одсјеци као унутрашње организационе јединице.

(3) За обављање специфичних послова у Градској управи могу се формирати одсјеци као самосталне организационе јединице.

(4) Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе обухваћена су и радна мјеста у Стручној служби Скупштине која се утврђују на образложени приједлог секретара Скупштине.

 

Члан 59.

 

(1) Градоначелник може да формира кабинет као посебну организациону јединицу ради вршења савјетодавних, протоколарних и административно-техничких послова.

(2) Градоначелник може да има савјетнике.

(3) Градоначелник може да постави градског менаџера и градског архитекту, односно просторног планера за рад на припреми и реализацији развојних програма и пројеката којима се подстиче економски развој Града, обезбјеђује заштита животне средине, одрживи развој, подстичу предузетничке иницијативе, јавно приватно партнерство, доносе акти просторног планирања и иницирају измјене прописа ради стварања подстицајног амбијента за развој Града.

 

Члан 60.

 

(1) На приједлог Градоначелника, Скупштина Града именује начелника одјељења или службе  у Градској управи, на вријеме трајања мандата сазива Скупштине Града који га је именовао, по претходно спроведеном поступку јавног конкурса, у складу са законом.

(2) Начелник одјељења или службе у Градској управи руководи одјељењем или службом и одговара за рад одјељења или службе.

(3) За начелника одјељења или службе може бити именовано лице које испуњава опште и посебне услове утврђене законом и правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи.

(4) Начелник одјељења или службе за свој рад одговара Градоначелнику, у складу са законом.

 

Члан 61.

 

(1) На приједлог Градоначелника, Скупштина може разријешити начелника одјељења или службе у случајевима утврђеним законом.

(2) Након престанка мандата начелнику одјељења или службе, Скупштина на приједлог Градоначелника до окончања поступка именовања начелника одјељења или службе, у складу са законом и овим статутом, именује вршиоца дужности начелника одјељења или службе, а најдуже за период до 90 дана.

(3) Вршилац дужности начелника одјељења или службе мора да испуњава опште услове за запошљавање у Градској управи и посебне услове за именовање утврђене законом и правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе.

 

Члан 62.

 

(1) Послове у Градској управи обављају градски службеници, намјештеници и лица у посебном статусу.

(2) Запошљавање  у Градску управу може се вршити само у складу са планом запошљавања који доноси Градоначелник, у складу са законом.

(3) У радни однос у Градску управу може се примити само лице које испуњава опште услове за запошљавање у Градску управу и ако испуњава посебне услове прописане законом и правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

(4) У случају да више кандидата испуњава прописане услове, предност у запошљавању даће се кандидату из реда оног конститутивног народа или групе Осталих који су мање заступљени у Градској управи, а према резултатима на последњем попису становништва у Граду, у складу са законом, овим статутом и другим прописима.

 

 

Члан 63.

 

(1) На основу броја становника на подручју Града, према резултатима посљедњег пописа становништва, утврђује се максималан број запослених у Градској управи, у складу са критеријумима утврђеним законом.

(2) Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе не може се утврдити већи број радних мјеста односно извршилаца на радним мјестима, у односу на максималан број који може бити запослен у Градској управи, у складу са ставом 1. овог члана.

 

 

 1. Међусобни односи органа Града

 

Члан 64.

 

Међусобни односи Скупштине Града и Градоначелника заснивају се на принципима међусобног уважавања и сарадње, уз појединачну одговорност за остваривање властитих надлежности и заједничку одговорност за развој и функционисање Града.

 

Члан 65.

 

(1) Градоначелник је дужан да редовно информише Скупштину Града о остваривању политике Града, да одговара на одборничка питања и иницијативе на начин и у роковима утврђеним овим статутом и Пословником о раду Скупштине Града.

(2) Скупштина Града је дужна да размотри приједлоге аката, односно извјештаје и информације које поднесе Градоначелник и да се о њима изјасни у роковима утврђеним овим статутом и Пословником о раду.

 

            IV ИМОВИНА И ФИНАНСИРАЊЕ ГРАДА

 

Члан 66.

(1) Имовину Града чине непокретне и покретне ствари, новчана средства и имовинска права, у складу са законом.

(2) О стицању и располагању правима на непокретностима одлучује Скупштина Града.
(3) Градоначелник одлучује о прихватању непокретности у имовину Града,  по основу поклона или другог бестеретног уступања, у складу са актима Скупштине Града.

(4) О стицању и располагању покретном имовином и новчаним средствима одлучује Градоначелник, у складу са законом и актима Скупштине Града.

(5) Органи Града дужни су да управљају и располажу имовином Града у општем и заједничком интересу грађана и локалне заједнице као цјелине, са пажњом доброг домаћина и привредника, у складу са законом и овим статутом.

 

Члан 67.

 

За обављање послова утврђених Уставом, законом и овим статутом, Граду припадају приходи одређени законом.

 

Члан 68.

 

(1) Град има буџет који представља процјену буџетских средстава и буџетских издатака за једну фискалну годину и саставни је дио јединственог буџетског система у Републици Српској.

(2) Буџетска средства Града су буџетски приходи  и други примици, а буџетске издатке чине буџетски расходи и други издаци, укључујући и отплату дугова.

(3) Буџетски приходи, као дио буџетских средстава Града су:

1) средства из расподјеле са рачуна јавних прихода Републике Српске, у складу са законом и

2) властити приходи Града које чине порези, таксе, накнаде, новчане казне према прописима Града као и остали приходи, у складу са законом и одлукама Скупштине Града.

 

Члан 69.

 

(1) Корисници средстава буџета Града, чији је оснивач Град дужни су да Скупштини Града поднесу годишњи извјештај о свом раду, остваривању програма рада и кориштењу средстава буџета.

(2) Остали корисници средстава буџета Града дужни су да поднесу извјештај Градоначелнику о намјенском кориштењу одобрених средстава буџета Града.

(3) За законито кориштење средстава за зараде запослених , материјалне трошкове , посебне накнаде, набавку и одржавање опреме и средства за посебне намјене одговоран је градоначелник.

(4) Налоге и друге акте за исплату и кориштење средстава из става 3. овога члана потписује Градоначелник или лице које он овласти.

 

Члан 70.

 

(1) Буџет Града доноси се за календарску годину по утврђеном буџетском календару у складу са законом.

(2) Ако Скупштина Града не донесе одлуку о усвајању буџета у складу са буџетским календаром, доноси одлуку о привременом финансирању, у складу са законом.

(3) Одлуку из става 2. овог члана доноси Скупштина Града, на приједлог Градоначелника.

Члан 71.

 

(1) Градоначелник утврђује Нацрт буџета Града и обезбјеђује спровођење јавне расправе о том нацрту.

(2) Приједлог буџета Градоначелник подноси Скупштини Града на усвајање, у складу са законом.

 

Члан 72.

 

(1) Градоначелник обезбјеђује извршење буџета Града, у складу са законом и одлукама Скупштине Града.

(2) Градоначелник подноси Скупштини Града извјештаје о извршењу буџета, у роковима и на начин предвиђен законом.

(3) Извјештај о извршењу буџета разматра и усваја Скупштина Града, у складу са законом.

 

            V АКТА ОРГАНА ГРАДА

 

Члан 73.

 

Органи Града у вршењу послова из  надлежности доносе статут, пословник, одлуке, правилнике, програме, наредбе, рјешења, упутства, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме.

 

Члан 74.

 

Скупштина Града доноси статут, пословник, одлуке, рјешења, закључке, препоруке, резолуције, стратегије, планове и програме.

 

Члан 75.

 

Градоначелник доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, рјешења,  закључке, планове и програме.

 

Члан 76.

 

(1) Грађани и удружења грађана могу подносити органима Града иницијативе за доношење аката из њихове надлежности.

(2) Иницијатива се доставља у писаном облику са образложењем, назнаком органа којем се упућује и акта чије се доношење иницира.

(3) Орган којем је иницијатива достављена дужан је да размотри иницијативу и обавијести подносиоца у року од 30 дана од дана подношења.

(4) Ако се  иницијативом тражи промјена прописа и општих аката из надлежности Скупштине Града, листа потписника иницијативе мора да садржи најмање 1000 потписа грађана уписаних у бирачки списак Града, ако законом или овим статутом није другачије предвиђено.

Члан 77.

 

Приједлог за доношење акта из надлежности Скупштине Града може поднијети градоначелник, сваки одборник, радна тијела Скупштине Града и 10% бирача (или 1.000 бирача) са подручја Града.

 

Члан 78.

 

(1) Приједлог за промјену или доношење одговарајућег акта из надлежности органа Града, у форми грађанске иницијативе, мора бити сачињен у складу са пословником о раду Скупштине Града.

(2) Ако је поднијета иницијатива за доношење или промјену акта из надлежности Скупштине Града у смислу става 1. овог члана, о тој иницијативи се изјашњава Градоначелник у року од 30 дана од дана пријема иницијативе. О свом ставу по иницијативи Градоначелник у писаном облику обавјештава подносиоце иницијативе и Скупштину Града.

 

Члан 79.

 

(1) Одлуке и друга општа акта Скупштине Града и Градоначелника објављују се у „Службеним новинама Града“, а ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања.

(2) Одлуке и друга општа акта органа Града не могу имати повратно дејство.

(3) У „Службеним новинам Града“, осим статута, одлука и других општих аката, објављују се: аутентична тумачења аката органа Града, програми и планови од интереса за информисање грађана, акта о избору, именовању, постављењу и разрјешењу, акта о располагању непокретностима у својини Града, те друга акта када о томе одлуче органи Града.

(5) „Службене новине Града“ достављају се Министарству управе и локалне самоуправе, у складу са законом.

 

Члан 80.

 

Правно или физичко лице које сматра да су његова права или правни интереси повријеђени актом органа Града може тражити да надлежно министарство изврши надзор над законитошћу акта, у складу са законом.

 

 

            VI  ЈАВНОСТ РАДА

 

Члан 81.

 

(1) Рад органа Града је јаван.

(2) Органи Града дужни су да упознају јавност о обављању послова из свог дјелокруга и да извјештавају о свом раду путем средстава јавног информисања, интернета,  у електронском, штампаном и сваком другом прикладном облику и начину.

(3) Органи Града подносе јавности годишње планове рада за наредну и   извјештаје о раду за претходну годину у којима се пореде постигнути резултати са плановима рада и програмским циљевима.

(4) Начини обавјештавања јавности о раду органа Града уређују се посебним актима органа Града.

 

 

 

Члан 82.

 

(1) Службена саопштења и изјаве за средства јавног информисања дају:

1) предсједник Скупштине Града – о раду Скупштине Града и

2) Градоначелник – о раду извршне власти Града.

(2) Предсједник Скупштине Града и Градоначелник могу овластити и друга лица за давање службених саопштења о раду органа Града.

 

Члан 83.

 

Јавност рада органа Града обезбјеђује се кроз слободу приступа информацијама свим физичким и правним лицима, у складу са законом.

 

Члан 84.

 

(1) Сједнице Скупштине Града и њених радних тијела су јавне, ако законом није другачије предвиђено.

(2) Средствима јавног информисања достављају се позиви и материјали за сједнице Скупштине Града, као и посебно припремљени материјали за сједнице или друге јавне догађаје које организују органи Града, ради информисања јавности.

(3) Сједницама Скупштине Града могу присуствовати представници средстава јавног информисања, организација и удружења као и заинтересовани грађани, на начин и под условима прописаним пословником о раду Скупштине Града.

(4) Изузетно, сједница Скупштине Града може се одржати без присуства јавности, на начин прописан Пословником Скупштине Града.

 

Члан 85.

 

(1) Правна и физичка лица имају право подношења приговора и притужби на рад органа Града као и на неправилан однос службеника Градске управе, када им се обраћају ради остваривања  својих права, интереса или  извршавања дужности.

(2) Органи Града посебним актима уређују поступак по приговорима и притужбама, у складу са законом и овим статутом.

(3) На поднесене приговоре и притужбе градоначелник је дужан доставити одговор у року од 30 дана од дана подношења приговора или притужбе.

(4) Приговоре и притужбе на рад градоначелника разматра Скупштина Града и о томе заузима став у року од 30 дана од дана подношења приговора или притужбе, а по поступку предвиђеном пословником Скупштине Града.

 

Члан 86.

 

(1) На објектима у којима су смјештени органи Града мора бити истакнут назив органа.

(2) На прикладним мјестима у објектима мора бити истакнут распоред просторија органа Града.

(3) На улазу у службене просторије морају бити истакнута лична имена функционера, службеника и намјештеника  и ознака послова које обављају.

 

 

 

 

 

 

 

 

            VII УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

 

Члан 87.

 

(1) Грађанима Града се обезбјеђује право на непосредно учешће у вршењу послова из надлежности Града у складу са законом, овим Статутом и другим актима органа Града.

(2) Органи Града у свом дјеловању подстичу разноврсне методе унапређивања комуникације са грађанима  и сагледавање ефеката одлука које доносе, предузимају мјере ради препознавања заједничких интереса већине грађана и интереса специфичних група и подстичу учешће грађана у различитим облицима њиховог непосредног учешћа у одлучивању о пословима из надлежности Града.

 

Члан 88.

(1) Непосредно учествујући у локалној самоуправи грађани одлучују о пословима утврђеним законом и овим Статутом о подношењу иницијатива или приједлога из надлежности Града у складу са законом, овим Статутом и другим актима органа Града.

(2) Грађанска иницијатива може бити покренута ако је потписало 5% бирача од укупног броја бирача са подручја општине са које долази иницијатива.

(3) Иницијатива грађана се подноси у писменом облику и мора бити образложена уз потписе грађана и јединствени матични број.

(4) Уколико су за реализацију грађанске иницијативе потребна средства, иницијатива мора садржавати приједлог начина њиховог обезбјеђивања.

(5) Скупштина Града је дужна донијети одлуке о достављеној грађанској иницијативи најкасније 60 дана од дана пријема иницијативе.

 

Члан 89.

(1) Органи Града обезбјеђују јавну расправу о Нацрту статута Града, Нацрту одлуке о буџету, нацртима прописа из области просторног уређења, просторног плана, Нацрту плана развоја Града, као и о другим питањима за које Скупштина Града одлучи да се проведе јавна расправа.

(2) Поступак провођења јавне расправе уређује се Пословником о раду Скупштине Града и другим актима које доноси орган Града који организује јавну расправу.

 

Члан  90.

(1) Скупштина Града може одлучити да распише референдум ради непосредног изјашњавања грађана о сваком питању из своје надлежности.

(2) Приједлог за расписивање градског референдума може поднијети градоначелник Града, предсједник Скупштине Града, скупштина општина у саставу Града, најмање 1/3 одборника и 10% бирача са територије општине из које долази иницијатива.

 

 

 

 

Члан 91.

(1) Одлука је донесена на референдуму  ако се за њу изјаснила већина  од укупног броја уписаних бирача са подручја Града.

(2) Поступак изјашњавања грађана на референдуму обавља се у складу са законом и посебном одлуком коју доноси Скупштина Града.

(3) Одлука донесена на референдуму је обавезујућа а објављује се у „Службеним новинама града Источно Сарајево“.

 

            VIII САРАДЊА ГРАДА СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

 

Члан 92.

 

(1) Органи Града сарађују са другим органима власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини на принципу утврђених надлежности Града и тих органа, а ради остваривања интереса Града и њених грађана, у складу са законом и другим прописима.

(2) Према другим органима власти Град има права и дужности утврђене законом и другим прописима.

 

Члан 93.

 

Град се може удружити у Савез општина и градова Републике Српске ради унапређивања и заштите интереса Града, о чему одлуку доноси Скупштина Града.

 

Члан 94.

 

(1) Град може приступити домаћим и међународним удружењима локалних заједница и сарађивати са јединицама локалне самоуправе у другим државама, у складу са законом и овим статутом.

(2) Одлуку о приступању удружењима, односно остваривању сарадње из става 1. овог члана доноси Скупштина Града.

(3) На основу одлуке из става 2. овог члана, Скупштина Града односно градоначелник на основу овлашћења Скупштине Града закључује споразум, протокол или повељу о сарадњи, односно партнерству, ако законом није другачије предвиђено.

 

Члан 95.

 

(1) Ради што потпунијег извршавања послова из надлежности Града, органи Града сарађују са политичким странкама, вјерским заједницама, невладиним организацијама и другим субјектима.

(2) Органи Града предузимају мјере у циљу унапређивања сарадње, узајамне помоћи и уважавања иницијатива и приједлога невладиних организација са подручја Града, у различитим облицима њиховог дјеловања и у складу са интересима Града.

 

 

 

 

 

Члан 96.

 

(1) Градоначелник реализује сарадњу Града са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са овим статутом, одлукама и закључцима Скупштине Града и њених одговарајућих радних тијела.

(2) Предсједник Скупштине Града остварује парламентарну сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе, међународним и другим организацијама, у складу са овим статутом, актима Скупштине Града и њених одговарајућих радних тијела.

 

Члан 97.

 

(1) Град у обављању својих дужности сарађује са другим јединицама локалне самоуправе ради извршавања послова од заједничког интереса.

(2) Град успоставља сарадњу са једном или више јединица локалне самоуправе, ради ефикаснијег и економичнијег вршења послова из надлежности утврђених законом, а у циљу подстицања развоја и остваривања заједничких интереса.

 

Члан 98.

 

(1) Приједлог за успостављање сарадње са другим јединицама локалне самоуправе могу поднијети градоначелник или 1/3 одборника у Скупштини, као и грађани и удружења грађана у форми грађанске иницијативе, привредни субјекти, јавне установе и јавна предузећа у складу са законом и овим статутом.

(2) Скупштина Града доноси одлуку о поднесеном приједлогу и путем секретара Скупштине обавјештава подносиоца приједлога, достављањем акта у року од 15 дана од дана доношења.

(3) Сарадња Града са другим јединицама локалне самоуправе успоставља се на основу одлуке Скупштине Града и споразума о успостављању сарадње, ако законом није другачије одређено.

 

Члан 99.

 

(1) Сарадња Града  може се остваривати у облицима сарадње прописаним законом и у складу са  поступком прописаним законом.

(2) Град остварује сарадњу са другим јединицама локалне самоуправе:

1) формирањем заједничке радне групе,

2) оснивањем заједничког јавног предузећа, односно привредног друштва,

3) оснивањем заједничке јавне установе,

4) јавно-приватним партнерством,

5) удруживањем финансијских, материјалних и других средстава, на пројектној основи и

6) вршењем одређених послова јединице локалне самоуправе за другу јединицу локалне самоуправе или више њих.

(3) Поред облика сарадње утврђеним у ставу 2. овог члана, Град може  развијати и друге облике сарадње ради размјене искустава са другим јединицама локалне самоуправе, пружања стручне помоћи, као и кроз друге облике сарадње који доприносе унапређивању функционисања органа Града и других јединица локалне самоуправе и који доприносе побољшању квалитета живота грађана.

Члан 100.

 

Град може успостављати сарадњу са јединицама локалне самоуправе из Федерације БиХ и Брчко Дистриктом БиХ те остваривати прекограничну и међународну сарадњу, у складу са законом.

 

Члан 101.

 

Средства за финансирање сарадње Града обезбјеђују се у буџету Града, путем донација физичких и правних лица и из других извора утврђених законом.

 

 

            IX ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ И ПРОМЈЕНУ СТАТУТА

                 ГРАДА

 

Члан 102.

 

(1) Статут Града доноси Скупштина Града, већином гласова од укупног броја одборника.

(2) Статут Града се мијења одлуком о измјенама и допунама или доношењем новог статута.

(3) Поступак за промјену статута Града  обухвата поступак израде нацрта општег акта, спровођење јавне расправе о нацрту и одлучивање о приједлогу општег акта, у складу са законом, овим статутом и пословником Скупштине Града.

(4) Изузетно, Скупштина Града може, на приједлог овлашћеног предлагача, одлучити о усвајању измјена и/или допуна статута Града непосредно на основу приједлога одлуке, ако је предложен мали обим промјена или ако та промјена представља усклађивање са изричитим одредбама закона.

 

Члан 103.

 

(1) Иницијативу за промјену Статута може поднијети сваки одборник Скупштине Града, Градоначелник и стално радно тијело Скупштине Града у чијем су дјелокругу статутарна питања.

(2) Иницијатива се подноси Градоначелнику у писаном облику, са образложењем и у складу са Пословником скупштине града.

(3) Иницијативу за промјену Статута могу дати грађани у форми грађанске иницијативе, на начин прописан законом.

 

Члан 104.

 

(1) Приједлог за доношење, измјене и допуне Статута могу поднијети Градоначелник, најмање 1/3 одборника Скупштине Града и 20% бирача  са подручја Града.

(2) Приједлог из става 1. овог члана мора бити образложен, а подноси се предсједнику Скупштине Града у писаној форми, о чему одлучује Скупштина Града.

(3) Приједлог статута или одлуке о измјенама и допунама Статута утврђује овлаштени предлагач и доставља га Скупштини Града на одлучивање.

(4) Градоначелник даје мишљење о приједлогу општег акта за промјену статута Града, ако он није подносилац предлога за промјену Статута, у року од петнаест дана од дана пријема приједлога општег акта.

(5) Скупштина Града на првој сједници након пријема акта из става 3. односно мишљења из става 4. овог члана обавља начелну расправу и доноси одлуку о организовању јавне расправе о акту за промјену статута Града, у складу са овим статутом и пословником о раду  Скупштине Града.

 

Члан 105.

 

Ако Скупштина Града не прихвати приједлог за промјену Статута, Статут се не може уврстити на дневни ред Скупштине Града прије истека три мјесеца од дана када је приједлог одбијен.

 

            X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 106.

 

Органи Града ускладиће општа акта са одредбама овог статута у року од три мјесеца од дана његовог ступања на снагу.

 

Члан 107.

 

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Града ______(„Службене новине Града _________“, број ______).

 

Члан 108.

 

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним новинама Града ________“.

 

Број: __________

Датум,__________

 

 

 

                                                                СКУПШТИНА ГРАДА

                                                                 ————————

                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                 СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                           —————————–