НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Општи дио

1. децембар 2016.
БУЏЕТ ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО – ОПШТИ ДИО
Економски код Опис Извршење буџета 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења буџета 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6
А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 5,781,719.27 7,428,715.00 7,688,500.00 103.50
710000 Порески приходи 3,956,823.96 5,032,400.00 4,922,500.00 97.82
715000 Порези на промет производа и услуга 12,106.05 12,400.00 2,500.00 20.16
717000 Индиректни порези дозначени од УИО 3,944,717.91 5,020,000.00 4,920,000.00 98.01
720000 Непорески приходи 1,725,211.56 2,225,215.00 2,160,000.00 97.07
721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 209,273.24 260,000.00 225,000.00 86.54
722000 Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 1,428,333.96 1,777,500.00 1,767,000.00 99.41
723000 Новчане казне 51.59 55.00 0.00
729000 Остали непорески приходи 87,552.77 187,660.00 168,000.00 89.52
730000 Грантови 85,070.59 137,750.00 561,000.00 407.26
731000 Грантови 85,070.59 137,750.00 561,000.00 407.26
780000 Трансфери између или унутар јединица власти 14,613.16 33,350.00 45,000.00 134.93
787000 Трансфери између различитих јединица власти 14,613.16 33,350.00 45,000.00 134.93
Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 5,660,444.23 8,258,338.00 7,476,412.00 90.53
410000 Текући расходи 4,784,107.16 6,760,338.00 7,336,412.00 108.52
411000 Расходи за лична примања 2,721,916.23 3,680,400.00 3,756,940.00 102.08
412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 1,046,810.51 1,657,008.00 1,591,802.00 96.06
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 91,529.92 122,930.00 112,970.00 91.90
414000 Субвенције 197,500.50 270,000.00 270,000.00 100.00
415000 Грантови 539,744.00 820,000.00 1,231,400.00 150.17
416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 186,606.00 210,000.00 210,000.00 100.00
419000 Расходи по судским рјешењима 163,300.00
480000 Трансфери између и унутар јединица власти 791,704.21 1,368,000.00 30,000.00 2.19
487000 Трансфери између различитих јединица власти 791,704.21 1,368,000.00 30,000.00 2.19
Буџетска резерва 84,632.86 130,000.00 110,000.00 84.62
В. БРУТО БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б) 121,275.04 -829,623.00 212,088.00 -25.56
Г. НЕТО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (I-II) -152,563.78 -428,742.00 -305,350.00 71.22
810000 I Примици за нефинансијску имовину 0.00 0.00 130,000.00
813000 Примици за непроизведену сталну имовину 130,000.00
510000 II Издаци за нефинансијску имовину 152,563.78 428,742.00 435,350.00 101.54
511000 Издаци за произведену сталну имовину 92,940.70 360,305.00 397,200.00 110.24
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 59,623.08 68,437.00 38,150.00 55.74
Д.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г) -31,288.74 -1,258,365.00 -93,262.00 7.41
Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 1,019,323.63 1,258,365.00 93,262.00 7.41
Е. НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (I-II) 437,638.76 647,985.00 561,962.00 86.72
910000 I Примици од финансијске имовине 589,638.76 800,985.00 730,000.00 91.14
911000 Примици од финансијске имовине 589,638.76 800,985.00 730,000.00 91.14
610000 II Издаци за финансијску имовину 152,000.00 153,000.00 168,038.00 109.83
611000 Издаци за финансијску имовину 152,000.00 153,000.00 168,038.00 109.83
Ж. НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II) -283,325.21 -416,120.00 -468,700.00 112.64
920000 I Примици од задуживања 0.00 0.00 0.00
921000 I Примици од задуживања
620000 II Издаци за отплату дугова 283,325.21 416,120.00 468,700.00 112.64
621000 Издаци за отплату дугова 283,325.21 416,120.00 468,700.00 112.64
З. ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ (I-II) -156.28 0.00 0.00
930000 I Остали примици 33,994.65 45,000.00 52,000.00 115.56
931000 Остали примици 33,994.65 45,000.00 45,000.00 100.00
938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 7,000.00
630000 II Остали издаци 34,150.93 45,000.00 52,000.00 115.56
631000 Остали издаци 34,150.93 45,000.00 45,000.00 100.00
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 7,000.00
И. РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 813,954.21 903,000.00 0.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 51,212.15 123,500.00 0.00 0.00
Неутрошена средства из ранијег периода
Неутрошена средства из ранијег периода (по Рјешењу о ослобађању ПДВ-а за ватрогасно возило) 49,122.00 0.00
Неутрошена средства из ранијег периода (по основу неплаћених окончаних ситуација за МаксМару доо и Монтажу доо) 51,212.15 74,378.00 0.00
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 6,405,352.68 8,274,700.00 8,600,500.00 103.94
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 6,282,484.15 9,301,200.00 8,600,500.00 92.47
Ј. РАЗЛИКА У ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ) 988,034.89 0.00 0.00