НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину

1. децембар 2016.
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016.) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6
БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 5,610,527.47 8,258,338.00 7,476,412.00 90.53
410000 Текући расходи 4,734,190.40 6,760,338.00 7,336,412.00 108.52
411000 Расходи за лична примања 2,720,313.15 3,680,400.00 3,756,940.00 102.08
411100 Расходи за бруто плате 1,935,255.63 2,744,500.00 2,788,500.00 101.60
411200 Расходи за бруто накнаде и осталих личних примања запослених 785,057.52 935,900.00 945,240.00 101.00
411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 23,200.00
412000 Расходи по основу кориштења робе и услуга 1,023,156.83 1,657,008.00 1,591,802.00 96.06
412100 Расходи по основу закупа 10,009.58 14,660.00 15,660.00 106.82
412200 Расходи по  основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга 298,446.80 454,300.00 465,900.00 102.55
412300 Расходи за режијски материјал 44,400.92 73,000.00 76,870.00 105.30
412400 Расходи за материјал за посебне намјене 14,096.16 20,100.00 17,700.00 88.06
412500 Расходи за текуће одржавање 89,557.76 146,700.00 156,600.00 106.75
412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 65,059.39 118,500.00 111,950.00 94.47
412700 Расходи за стручне услуге 55,884.24 106,848.00 150,550.00 140.90
412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 100.00
412900 Остали расходи по основу коришћења робе и услуга 445,701.98 722,900.00 596,472.00 82.51
413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 91,529.92 122,930.00 112,970.00 91.90
413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 91,529.92 122,930.00 112,970.00 91.90
414000 Субвенције 197,500.50 270,000.00 270,000.00 100.00
414100 Субвенције 197,500.50 270,000.00 270,000.00 100.00
415000 Грантови 525,084.00 820,000.00 1,231,400.00 150.17
415200 Грантови у земљи 525,084.00 820,000.00 1,231,400.00 150.17
416000 Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, попштина и градова 176,606.00 210,000.00 210,000.00 100.00
416100 Дознаке на име социјалне заштите 176,606.00 210,000.00 210,000.00 100.00
419000 Расходи по судским рјешењима 0.00 0.00 163,300.00
419100 Расходи по судским рјешењима 163,300.00
480000 Трансфери између и унутар јединица власти 791,704.21 1,368,000.00 30,000.00 2.19
487000 Трансфери између различитих јединица власти 791,704.21 1,368,000.00 30,000.00 2.19
487300 Трансфери између различитих јединица власти 791,704.21 1,368,000.00 30,000.00 2.19
Буџетска резерва 84,632.86 130,000.00 110,000.00 84.62
Буџетска резерва 84,632.86 130,000.00 110,000.00 84.62
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 151,875.32 428,742.00 435,350.00 101.54
510000 Издаци за нефинансијску имовину 151,875.32 428,742.00 435,350.00 101.54
511000 Издаци за произведену сталну имовину 92,524.24 360,305.00 397,200.00 110.24
511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката 10,000.00 7,000.00 70.00
511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката 2,959.40 71,000.00 130,000.00 183.10
511300 Издаци за набавку постројења и опреме 87,809.84 272,805.00 214,200.00 78.52
511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 1,755.00 6,500.00 46,000.00 707.69
516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 59,351.08 68,437.00 38,150.00 55.74
516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара 59,351.08 68,437.00 38,150.00 55.74
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5,762,402.79 8,687,080.00 7,911,762.00 91.08