НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЗА 2017. ГОДИНУ-Финансирање

1. децембар 2016.
ФИНАНСИРАЊЕ
Економски код Опис Извршење 01.01.-30.09.2016. Процјена извршења 01.01-31.12.2016 (Ребаланс 2016.) План буџета за 2017. годину Индекс 5/4
1 2 3 4 5 6
ФИНАНСИРАЊЕ 1,019,323.63 1,258,365.00 93,262.00 7.41
НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 437,638.76 647,985.00 561,962.00 86.72
910000 Примици од финансијске имовине 589,638.76 800,985.00 730,000.00 91.14
911000 Примици од финансијске имовине 589,638.76 800,985.00 730,000.00 91.14
911400 Примици од наплате датих зајмова 545,712.95 720,000.00 680,000.00 94.44
Примици од наплате датих зајмова -ЈКП „Водовод и канализација“ Пале 30,984.44 30,985.00 0.00
Примици од наплате датих зајмова -АД „Ласта“ 12,941.37 50,000.00 50,000.00 100.00
610000 Издаци за финансијску имовину 152,000.00 153,000.00 168,038.00 109.83
611000 Издаци за финансијску имовину 152,000.00 153,000.00 168,038.00 109.83
611400 Издаци за дате зајмове 152,000.00 153,000.00 168,038.00 109.83
НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -283,325.21 -416,120.00 -468,700.00 112.64
920000 Примици од задуживања 0.00 0.00 0.00
921000 Примици од задуживања
620000 Издаци за отплату дугова 283,325.21 416,120.00 468,700.00 112.64
621000 Издаци за отплату дугова 283,325.21 416,120.00 468,700.00 112.64
621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 283,325.21 416,120.00 468,700.00 112.64
ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ -156.28 0.00 0.00
930000 Остали примици 33,994.65 45,000.00 52,000.00 115.56
931000 Остали примици 33,994.65 45,000.00 45,000.00 100.00
931100 Примици по основу пореза на додату вриједност 33,994.65 45,000.00 45,000.00 100.00
938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти 0.00 0.00 7,000.00
938100 Примици за накнаду плате за породиљско одсуство које се рефундира од фонда обавезног социјалног осигурања 7,000.00
630000 Остали издаци 34,150.93 45,000.00 52,000.00 115.56
631000 Остали издаци 34,150.93 45,000.00 45,000.00 100.00
631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност 34,150.93 45,000.00 45,000.00 100.00
638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти 0.00 0.00 7,000.00
638100 Издаци за накнаду плате за породиљско одсуство 7,000.00
РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 813,954.21 903,000.00 0.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА 51,212.15 123,500.00 0.00 0.00
Неутршена средства из ранијег периода
Неутрошена средства из ранијег периода (по Рјешењу о ослобађању ПДВ-а за ватрогасно возило) 49,122.00 0.00
Неутрошена средства из ранијег периода (по основу неплаћених окончаних ситуација за МаксМару доо и Монтажу доо) 51,212.15 74,378.00 0.00